STATUT

Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 12 w Lublinie

 

Tekst ujednolicony maj’2021

ROZDZIAŁ I

NAZWA I RODZAJ PRZEDSZKOLA

§1

 1. Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 12 w Lublinie zwane dalej przedszkolem jest placówką publiczną.
 2. Główną siedzibą przedszkola jest budynek położony przy ulicy Plac Bychawski 4,
  w którym funkcjonuje 3 oddziały ogólnodostępne. Pozostała część przedszkola mieści się w budynku przy ulicy Wolskiej 5a gdzie funkcjonuje 2 oddziały ogólnodostępne
  i 6 oddziałów integracyjnych.
 3. Przedszkole posługuje się pieczęcią:

Przedszkole z Oddziałami

Integracyjnymi nr 12 w Lublinie

Plac Bychawski 4, 20-406 Lublin

tel. 81-532-29-15

REGON 431030421, NIP 9462669653

ROZDZIAŁ II

NAZWA I SIEDZIBA ORGANU PROWADZĄCEGO

§2

 1. Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Lublin z siedzibą – Plac Króla Władysława Łokietka 1 w Lublinie.
 2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Lubelski Kurator Oświaty.

ROZDZIAŁ III

CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

 

§3

Cele i zadania przedszkola wynikające z przepisów prawa 

 

 1. Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Wsparcie to realizowane jest przez proces opieki, wychowania i nauczania – uczenia się, co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna. W efekcie takiego wsparcia dziecko osiąga dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji.

§4

 1. Zadaniem przedszkola jest:
 • Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym
  i poznawczym obszarze jego rozwoju;
 • Tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę
  i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa;
 • Wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych;
 • Zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony;
 • Wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń
  i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań;
 • Wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie;
 • Promowanie ochrony zdrowia, tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym o bezpieczeństwo w ruchu drogowym;
 • Przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci;
 • Tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki;
 • Tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka;
 • Tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania                                i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy;
 • Współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka;
 • Kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju;
 • Systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju;
 • Systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzących do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole;
 • Organizowanie zajęć – zgodnie z potrzebami – umożliwiających dziecku poznawanie kultury i języka mniejszości narodowej lub etnicznej, lub języka regionalnego;
 • Tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur;
 • Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym nie dotyczy:
 1. dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dzieci posiadających orzeczenie
  o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawności sprzężone, jeżeli jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
 2. dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na inne niż wymienione w pkt 1 rodzaje niepełnosprawności,
  o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) oraz jeżeli z indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego wynika brak możliwości realizacji przygotowania do posługiwania się językiem obcym nowożytnym ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dziecka;
 • Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu dzieci
  w przedszkolu oraz zapewnienie bezpieczeństwa na zajęciach organizowanych przez przedszkole;
 • Rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych wychowanków poprzez obserwacje zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole, także wykorzystywanie wyników obserwacji w procesie uczenia i nauczania;
 • Dokumentowanie procesu dydaktycznego, opiekuńczego i wychowawczego zgodnie z zasadami określonymi w przepisach dokumentacji przedszkolnej
  i archiwizacji.

 

 

 

 

§5

Zadania przedszkola w zakresie udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej

 

 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana wychowankowi w przedszkolu polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka oraz rozpoznawaniu jego indywidualnych możliwości psychofizycznych i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w przedszkolu, w celu wspierania potencjału rozwojowego wychowanka i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola oraz w środowisku społecznym.
 1. Potrzeba objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu wynika
  w szczególności:
 • Z niepełnosprawności;
 • Z niedostosowania społecznego;
 • Z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;
 • Z zaburzeń zachowania lub emocji;
 • Ze szczególnych uzdolnień;
 • Ze specyficznych trudności w uczeniu się;
 • Z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych;
 • Z choroby przewlekłej;
 • Z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;
 • Z niepowodzeń edukacyjnych;
 • Z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi;
 • Z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.
 1. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana w przedszkolu rodzicom/opiekunom prawnym wychowanków i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy udzielanej wychowankom.
 1. Korzystanie z pomocy psychologiczno – pedagogicznej w przedszkolu jest dobrowolne
  i nieodpłatne.
 1. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna organizowana jest przez dyrektora przedszkola.
 1. Pomocy psychologiczno – pedagogicznej udzielają dzieciom nauczyciele pracujący z dzieckiem oraz specjaliści zatrudnieni w przedszkolu wykonujący zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w szczególności psycholog, logopeda, nauczyciele wspomagający (pedagodzy specjalni), terapeuta integracji sensorycznej, nauczyciel orientacji przestrzennej, fizjoterapeuta.
 1. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z:
 • Rodzicami uczniów;
 • Poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, zwanymi dalej „poradniami”;
 • Placówkami doskonalenia nauczycieli;
 • Innymi przedszkolami, szkołami i placówkami;
 • Organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami i podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.
 1. Warunki współpracy przedszkola z ww. podmiotami uzgadnia dyrektor przedszkola.
 1. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana jest z inicjatywy:
 • Rodziców /prawnych opiekunów dziecka;
 • Dyrektora przedszkola,
 • Nauczyciela lub specjalisty, prowadzących zajęcia z dzieckiem;
 • Poradni;
 • Asystenta edukacji romskiej;
 • Pomocy nauczyciela;
 • Asystenta nauczyciela lub osoby, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe, zwanej dalej „ustawą”, lub asystenta wychowawcy świetlicy, o których mowa w art. 15 ust. 7 ustawy;
 • Pracownika socjalnego;
 • Asystenta rodziny;
 • Kuratora sądowego;
 • Organizacji pozarządowej, innej instytucji lub podmiotu działających na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.
 1. W przedszkolu pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana jest w trakcie bieżącej pracy z wychowankiem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów,
  a także w formie:
 • Zajęć rozwijających uzdolnienia;
 • Zajęć specjalistycznych:
 1. korekcyjno – kompensacyjnych,
 2. logopedycznych,
 3. rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne,
 4. innych zajęć o charakterze terapeutycznym;
 • Zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego wychowania przedszkolnego dla dzieci które mogą uczęszczać do przedszkola, ale ze względu na trudności w funkcjonowaniu wynikające w szczególności ze stanu zdrowia nie mogą realizować wszystkich zajęć wychowania przedszkolnego lub zajęć edukacyjnych wspólnie z oddziałem przedszkolnym i wymagają dostosowania organizacji i procesu nauczania do ich specjalnych potrzeb edukacyjnych;
 • Porad i konsultacji.
 1. Szczegółowe zasady organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach
  i placówkach oraz procedura organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej
  w Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi nr 12 w Lublinie.

§6

Zadania przedszkola w zakresie organizacji indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego

 1. Przedszkole może organizować indywidualne roczne przygotowanie przedszkolne.
 1. Indywidualnym obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym obejmuje się dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola.
 1. Indywidualne przygotowanie przedszkolne organizuje się na czas określony wskazany
  w orzeczeniu o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego
 1. Indywidualne przygotowanie przedszkolne organizuje się w sposób zapewniający wykonanie zaleceń określonych w orzeczeniu.
 1. Szczegółowe zasady organizacji indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci
  i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży.

§7

Zadania przedszkola w zakresie organizowania opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi:

 1. Przedszkole obejmuje kształceniem specjalnym dzieci niepełnosprawne, niedostosowane społecznie i zagrożone niedostosowaniem społecznym, wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.
 1. Dziecku objętemu kształceniem specjalnym dostosowuje się odpowiednio program wychowania przedszkolnego do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych.
 1. Dostosowanie następuje na podstawie opracowanego dla ucznia indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego uwzględniającego zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.
 1. W zależności od rodzaju niepełnosprawności, w tym stopnia niepełnosprawności intelektualnej dzieciom, o których mowa w ust. 1, organizuje się kształcenie
  i wychowanie, które stosownie do potrzeb umożliwia naukę w dostępnym dla nich zakresie, usprawnianie zaburzonych funkcji, rewalidację i resocjalizację oraz zapewnia specjalistyczną pomoc i opiekę.
 1. Przedszkole zapewnia:
 • Realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego;
 • Warunki do nauki, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne, odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów;
 • Zajęcia specjalistyczne, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe;
 • Inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe
  i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów, w szczególności zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne;
 • Integrację uczniów ze środowiskiem rówieśniczym, w tym z uczniami pełnosprawnymi;
 • Przygotowanie uczniów do samodzielności w życiu dorosłym.
 1. Szczegółowe zasady organizacji kształcenia specjalnego określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania
  i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie
  i zagrożonych niedostosowaniem społecznym i Procedura organizacji kształcenia specjalnego w Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi nr 12 w Lublinie

 

 

§8

 1. W przedszkolu mogą być tworzone zespoły wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
  w celu pobudzania psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka, od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, prowadzone bezpośrednio z dzieckiem
  i jego rodziną.
 1. Szczegółowe zasady organizacji wczesnego wspomagania rozwoju dzieci określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci i Procedura organizacji wczesnego wspomagania
  w Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi nr 12 w Lublinie.

§9

Zadania przedszkola w zakresie umożliwiania dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej:

 1. Przedszkole umożliwia dzieciom należącym do mniejszości narodowych i etnicznych podtrzymywanie i rozwijanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej zgodnie z przepisami prawa.
 2. Organizowanie, w ramach planu zajęć, nauki religii na życzenie rodziców (prawnych opiekunów) wyrażone w formie pisemnego oświadczenia.
 3. Kształtowanie szacunku dla praw człowieka, podstawowych swobód, bez względu na różnice rasy, koloru skóry, poglądów politycznych, przekonań i wyznań, narodowości, pochodzenia społecznego, urodzenia – na podstawie art. 8 Konwencji o Prawach Człowieka.
 4. Zapewnienie poszanowania prawa do zachowania obywatelstwa, nazwiska, stosunków rodzinnych na podstawie art. 8 Konwencji o Prawach Dziecka.

 

§10

Uwzględnienie przez przedszkole zasad bezpieczeństwa oraz promocji zdrowia:

 

 1. W przedszkolu zapewnia się dzieciom bezpieczne i higieniczne warunki zabawy, nauki
  i wypoczynku poprzez:

  • Realizację zadań przez nauczycieli zapisanych w niniejszym statucie;
  • Przestrzeganie liczebności dzieci w oddziale;
  • Zapewnienie odpowiedniej liczby opiekunów w czasie imprez, spacerów
   i wycieczek poza terenem przedszkola;
  • Organizację cyklicznych szkoleń pracowników w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej;
  • Wyposażenie pomieszczeń przedszkolnych w apteczki zaopatrzone w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy i instrukcję udzielania tej pomocy;
  • Spełnianie odpowiednich wymogów w zakresie oświetlenia, wentylacji
   i ogrzewania pomieszczeń przedszkola, w których przebywają dzieci;
  • Dostosowanie mebli i zabawek ogrodowych do wzrostu i potrzeb rozwojowych dzieci; instalowanie tylko urządzeń posiadających certyfikaty;
  • Ogrodzenie terenu przedszkola;
  • Zabezpieczenie przed swobodnym dostępem dzieci do pomieszczeń kuchennych i pomieszczeń gospodarczych;
  • Zabezpieczenie otworów kanalizacyjnych, studzienek i innych zagłębień.
 1. W swoich działaniach przedszkole stosuje obowiązujące przepisy bhp i przeciwpożarowe, w szczególności poprzez:
  • Dokonywanie kontroli obiektu przedszkola pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu;
  • Oznakowanie dróg ewakuacyjnych w sposób wyraźny i trwały;
  • Umieszczenie w widocznym miejscu planów ewakuacji przedszkola
  • Opracowanie procedur i przeprowadzanie ćwiczeń ewakuacyjnych;
  • Umieszczenie w widocznym miejscu spisu telefonów alarmowych.
 1. Przedszkole prowadzi edukację zdrowotną, której celem jest:
 • Wzbogacenie wiedzy dziecka z dziedziny zdrowia, wykształcenie u niego postawy prozdrowotnej;
 • Kształtowanie postaw i nawyków wobec zabiegów zdrowotnych pozwalających chronić zdrowie;
 • Wyposażenie dziecka w podstawowe wiadomości dotyczące zdrowia, zapoznanie z tym, co sprzyja i co zagraża zdrowiu;
 • Promowanie zdrowia fizycznego, wpływ aktywności ruchowej na dziecko;
 • Rozbudzenie zamiłowania do ruchu i sportu poprzez rozwijanie aktywności ruchowej;
 • Kształtowanie umiejętności zapobiegania i radzenia sobie w sytuacjach trudnych;
 • Przekonanie o konieczności dbania o środowisko, w którym żyjemy.
 1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieci na drogach publicznych prowadzi się systematyczną pracę nad zaznajamianiem dzieci z podstawowymi przepisami ruchu drogowego. Przedszkole stosuje różnorodne formy pracy sprzyjające opanowaniu umiejętności poruszania się po drogach i współpracuje z instytucjami zajmującymi się zagadnieniami ruchu drogowego.

ROZDZIAŁ IV

SPOSÓB REALIZACJI ZADAŃ PRZEDSZKOLA

 

§11

 1. Praca opiekuńczo-wychowawcza i dydaktyczna w przedszkolu prowadzona jest w oparciu obowiązującą podstawę programową wychowania przedszkolnego, zgodnie z przyjętymi programami wychowania przedszkolnego.
 1. Realizacja zadań przedszkola polega na:
 • Organizacji zajęć wspierających rozwój dziecka poprzez każdą sytuację i moment pobytu dziecka w przedszkolu, czyli tzw. zajęć kierowanych i niekierowanych, spożywanie posiłków, odpoczynek z uwzględnieniem jego charakteru, uroczystości przedszkolne, wycieczki, ubieranie się, rozbieranie oraz samodzielna zabawa;
 • Uszanowaniu typowych dla tego okresu potrzeb rozwojowych, których spełnieniem powinna stać się dobrze zorganizowana zabawa, zarówno w budynku przedszkola, jak i na świeżym powietrzu, jako element codziennej pracy
  z dzieckiem w każdej grupie wiekowej;
 • Organizowaniu zajęć kierowanych, biorąc pod uwagę możliwości dzieci, ich oczekiwania poznawcze i potrzeby wyrażania swoich stanów emocjonalnych, komunikacji oraz chęci zabawy. Wykorzystywanie każdej naturalnie pojawiającą się sytuacji edukacyjnej prowadzącej do osiągnięcia dojrzałości szkolnej;
 • Organizacji zabawy, poprzez którą dziecko poznaje alfabet liter drukowanych, rozwija oczekiwania poznawcze w tym zakresie;
 • Diagnozowaniu, obserwacji dzieci i twórczym organizowaniu przestrzeni ich rozwoju, włączając do zabaw i doświadczeń przedszkolnych potencjał tkwiący
  w dzieciach oraz ich zaciekawienie elementami otoczenia;
 • Udzielaniu pomocy dziecku w rozumieniu dynamicznego, szybko zmieniającego się otoczenia, w którym funkcjonuje;
 • Organizowaniu zabawy, nauki i wypoczynku opartej na rytmie dnia, czyli powtarzających się systematycznie fazach, które pozwalają dziecku na stopniowe zrozumienie pojęcia czasu i organizacji oraz dają poczucie bezpieczeństwa
  i spokoju, zapewniając mu zdrowy rozwój;
 • Wypełnieniu pobytu dziecka w przedszkolu zabawą, która pod okiem specjalistów tworzy pole doświadczeń rozwojowych budujących dojrzałość szkolną;
 • Prowadzeniu zajęć rytmiki w każdej grupie wiekowej oraz gimnastyki,
  ze szczególnym uwzględnieniem ćwiczeń zapobiegających wadom postawy;
 • Informowaniu rodziców o postępach w rozwoju ich dziecka;
 • Przygotowaniu dzieci do posługiwania się językiem angielskim poprzez włączenie go w różne działania realizowane w ramach programu wychowania przedszkolnego w formie zabawy.
 • Prowadzeniu rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci, w tym prowadzenie obserwacji pedagogicznych w celu rozpoznawanie mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień dzieci oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu dzieci, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dziecka i jego uczestnictwo w środowisku przedszkolnym;
 • Aranżacji przestrzeni w sposób, który pozwoli dzieciom na podejmowanie różnorodnych form działania np. poprzez organizowanie kącików tematycznych;
 • Wyposażeniu przestrzeni przedszkola w zabawki i pomoce dydaktyczne wykorzystywane w motywowaniu dzieci do podejmowania samodzielnego działania, odkrywania zjawisk oraz zachodzących procesów, utrwalania zdobytej wiedzy i umiejętności, inspirowania do prowadzenia własnych eksperymentów tak, aby każde dziecko miało możliwość korzystania z nich bez nieuzasadnionych ograniczeń czasowych z uwzględnieniem specjalnych potrzeb dzieci;
 • Odpowiednim wyposażeniu miejsca przeznaczonego na odpoczynek dzieci (leżak, materac, mata, poduszka), jak również zapewnienie elementów wyposażenia odpowiednich dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych;
 • Estetycznej aranżacji wnętrza, która umożliwi celebrowanie posiłków (kulturalne, spokojne ich spożywanie połączone z nauką posługiwania się sztućcami), a także stworzy możliwość wybierania potraw przez dzieci (walory odżywcze i zdrowotne produktów), a nawet ich komponowania;
 • Aranżacji wnętrza w sposób umożliwiający dzieciom podejmowanie prac porządkowych np. po i przed posiłkami, po zakończonej zabawie, przed wyjściem na spacer.
 1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu realizacja zadań przedszkola odbywa się poprzez organizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość”

ROZDZIAŁ V

SPOSÓB SPRAWOWANIA OPIEKI NAD DZIEĆMI

 

§12

 1. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych.
 2. Dyrektor zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w przedszkolu, a także bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez przedszkole poza obiektami należącymi do przedszkola.

 

 1. Bezpośrednią opiekę nad dziećmi sprawują nauczyciele odpowiedzialni za daną grupę
  a w czasie zajęć dodatkowych osoba prowadząca zajęcia.

 

 1. W najmłodszych grupach zatrudniona jest pomoc nauczyciela, a w oddziałach integracyjnych nauczyciel wspomagający oraz pomoc nauczyciela.

 

 1. Do każdego oddziału przydzielona jest woźna oddziałowa.

 

 1. W planie zajęć dydaktyczno-wychowawczych uwzględnia się:
 • Potrzebę równomiernego obciążenia zajęciami w poszczególnych dniach tygodnia;
 • Potrzebę różnicowania zajęć w każdym dniu.
 1. W ramach sprawowanej opieki nad dziećmi nauczyciel zobowiązany jest:
 • Do udzielenia natychmiastowej pomocy dziecku w sytuacji, gdy ta pomoc jest niezbędna;
 • W sytuacjach koniecznych wezwania pogotowia ratunkowego
 • Powiadomienia dyrektora przedszkola oraz rodziców o zaistniałym wypadku, zdarzeniu oraz stanie zdrowia dziecka;
 1. W przypadku zauważenia przez nauczyciela śladów przemocy lub niepokojących zmian
  w zachowaniu dziecka nauczyciel w porozumieniu z dyrektorem zobowiązany jest do zbadania sytuacji rodzinnej dziecka i w razie konieczności zawiadomienia odpowiednich służb.

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ VI

SZCZEGÓŁOWE ZASADY PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI
Z PRZEDSZKOLA

 

§13

 1. Opiekę nad dzieckiem w drodze do przedszkola i z przedszkola do domu sprawują rodzice (prawni opiekunowie).
 1. Osoby przyprowadzające dziecko do przedszkola zobowiązane są:
 • Rozebrać dziecko w szatni;
 • Osobiście przekazać dziecko pracownikowi przedszkola.
 1. Nauczyciel nie ponosi odpowiedzialności za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dziecka pozostawionego przez rodziców na terenie przedszkola np: przed wejściem do przedszkola, w szatni, na korytarzu itp.
 1. Dziecko może być odebrane z przedszkola przez rodziców ( prawnych opiekunów) lub osobę upoważnioną zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo.
 1. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 4, winno zawierać imię i nazwisko osoby upoważnionej, numer dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.
 2. Upoważnienie do odbioru dziecka przez osobę nieletnią musi być potwierdzone notarialnie.
 3. Dziecko odprowadzane jest przez pracownika przedszkola i osobiście oddawane rodzicom (prawnym opiekunom) lub osobom upoważnionym.
 1. Osoba upoważniona do odbioru dziecka powinna posiadać przy sobie dowód osobisty
  i na żądanie nauczyciela okazać go.
 1. W przypadku odbierania dziecka z ogrodu przedszkolnego osoby odbierające zobowiązane są do osobistego poinformowania nauczyciela o zamiarze odebrania dziecka.
 1. W przypadku zgłoszenia się po dziecko osoby nieupoważnionej pisemnie lub osoby upoważnionej, której stan wskazuje na spożycie alkoholu lub narkotyków, dziecko nie będzie oddane pod jej opiekę.

ROZDZIAŁ VII

FORMY WSPÓŁDZIAŁANIA Z RODZICAMI

 

§14

 1. Przedszkole ściśle współpracuje z domem rodzinnym wychowanków, uwzględniając przede wszystkim zasadniczą rolę rodziny w zaspokajaniu podstawowych potrzeb dziecka, takich jak potrzeba miłości, przynależności, akceptacji, bezpieczeństwa, kontaktu emocjonalnego, aktywności i samodzielności.
 1. Przedszkole współpracuje z rodzicami poprzez:
 • Organizację ogólnych zebrań z rodzicami prowadzonych przez dyrektora przedszkola, które dotyczą spraw organizacyjnych, dydaktycznych i wychowawczych przedszkola;
 • Organizację zebrań oddziałowych wg harmonogramu, które pozwalają ukierunkować

i ujednolicić wspólne działania w zakresie wychowania i edukacji przedszkolnej dzieci w danym oddziale oraz służą wymianie informacji na temat dziecka, jego rozwoju
predyspozycji;

 • Prowadzenie indywidualnych konsultacji dla rodziców, rozmów indywidualnych w tym telefonicznych oraz za pomocą poczty elektronicznej i dziennika elektronicznego
  z dyrektorem przedszkola, nauczycielami, specjalistami w zależności od potrzeb
  w trakcie których rodzice mogą uzyskać informację na temat osiągnięć swojego dziecka, ustalić z nauczycielem sposób dalszej pracy z dzieckiem, uzyskać formy wsparcia pedagogicznego i psychologicznego;
 • Organizowanie wspólnych spotkań okolicznościowych np. Powitanie wiosny, Dzień Babci i Dziadka, Mamy i Taty, jasełka, Dzień Dziecka, wycieczki, imprezy plenerowe
  i inne z udziałem rodziców;
 • Informacje umieszczane na stronie internetowej i Facebookowej przedszkola;
 • Pogadanki i zajęcia warsztatowe podnoszące wiedzę pedagogiczną rodziców;
 • Tablice informacyjne, wystawy prac dzieci;
 • Organizowanie zajęć otwartych, podczas których rodzice w bezpośredni i aktywny sposób poznają realizowane w przedszkolu zadania i stosowane metody pracy oraz mają okazję obserwować własne dziecko w działaniu;
 • Organizowanie akcji charytatywnych polegających na zbiórce w przedszkolu zabawek, książek, odzieży, czy karmy dla zwierząt;
 • Inne na wniosek rodziców, nauczycieli i dyrektora.

 

ROZDZIAŁ VIII

ORGANY PRZEDSZKOLA

§15

 1. Organami przedszkola są:
 • Dyrektor,
 • Rada pedagogiczna,
 • Rada rodziców.
 1. Poszczególne organy działają w oparciu o regulaminy swojej działalności, mają możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji. Regulaminy nie mogą być sprzeczne z niniejszym Statutem.
 2. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty czynności organów przedszkola mogła być realizowane przy pomocy środków porozumiewania się na odległość

§16

Szczegółowe kompetencje dyrektora przedszkola:

 1. Dyrektor przedszkola w szczególności:
 • Kieruje działalnością szkoły lub placówki oraz reprezentuje ją na zewnątrz;
 • Sprawuje nadzór pedagogiczny;
 • Sprawuje opiekę nad dziećmi oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;
 • Realizuje uchwały rady pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących;
 • Dysponuje środkami określonymi w planie finansowym przedszkola zaopiniowanym przez radę pedagogiczną i radę rodziców i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie;
 • Wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom
  i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez placówkę;
 • Wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych;
 • Współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych;
 • Stwarza warunki do działania w placówce: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej przedszkola;
 • Odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wychowanka;
 1. Dyrektor przedszkola może, w drodze decyzji, skreślić dziecko z listy wychowanków
  w przypadkach określonych w niniejszym statucie Skreślenie następuje na podstawie uchwały rady pedagogicznej.
 1. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w placówce nauczycieli
  i pracowników niebędących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje
  w sprawach:
 1. Dyrektor przedszkola w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną
  i rodzicami.
 1. W przypadku nieobecności dyrektora przedszkola zastępuje go wicedyrektor.

 

§17

Szczegółowe kompetencje rady pedagogicznej:

 1. W przedszkolu działa rada pedagogiczna, która jest kolegialnym organem przedszkola
  w zakresie realizacji jego statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania
  i opieki.
 1. W skład rady pedagogicznej wchodzą: dyrektor szkoły lub placówki
  i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole.
 1. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor przedszkola.
 1. Zebrania rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy dyrektora przedszkola, placówkę albo, co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.
 1. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie
  i porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady.
 1. Dyrektor szkoły lub placówki przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności przedszkola.
 1. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:
 • Zatwierdzanie planów pracy przedszkola.
 • Podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych,
  po zaopiniowaniu ich projektów przez radę rodziców.
 • Ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkola.
 • Podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy dzieci.
 • Ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad przedszkolem przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pacy przedszkola.
 1. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
 • Organizację pracy przedszkola, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych;
 • Projekt planu finansowego przedszkola;
 • Wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród
  i innych wyróżnień;
 • Propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć
  w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz zajęć dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;
 1. Dyrektor przedszkola wstrzymuje wykonanie uchwał, o których mowa
  w ust. 7, niezgodnych z przepisami prawa.
 1. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę lub placówkę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
 1. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego szkołę lub placówkę. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.
 1. Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu przedszkola albo jego zmian
  i przedstawia go do uchwalenia.
 1. Rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego w szkole lub placówce.
 1. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów
  w obecności, co najmniej połowy jej członków.
 1. Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. Zebrania rady pedagogicznej
  są protokołowane.
 1. Osoby biorące udział w zebraniu rady pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły lub placówki.

§18

Szczegółowe kompetencje rady rodziców

 1. W przedszkolu działa rada rodziców, która reprezentuje ogół rodziców dzieci.
 1. W skład rad rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców dzieci danego oddziału.
 1. W wyborach, o których mowa w ust. 2, jedno dziecko reprezentuje jeden rodzic. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.
 1. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa
  w szczególności:
 • Wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady;
 • Szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad, o których mowa w ust. 2 pkt 1-3, oraz przedstawicieli rad oddziałowych, o których mowa w ust. 2 pkt 1, do rady rodziców odpowiednio szkoły lub placówki.
 1. Rada rodziców może występować do dyrektora i innych organów przedszkola, organu prowadzącego placówkę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami
  i opiniami we wszystkich sprawach przedszkola.
 1. Do kompetencji rady rodziców, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4, należy:
 • Opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania przedszkola;
 • Opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora przedszkola.
 1. Rada rodziców może występować do dyrektora z wnioskiem o dokonanie oceny pracy nauczyciela.
 2. Rada rodziców wyraża opinię w sprawie oceny dorobku zawodowego nauczyciela.

§19

Szczegółowe warunki współdziałania organów przedszkola

 1. Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest dyrektor przedszkola, który zapewnia każdemu z organów możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji i umożliwia wymianę informacji.
 1. Organy przedszkola zapewniają bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami
  o podejmowanych i planowanych działaniach i decyzjach, poprzez zapraszanie na zebrania członków rady, wymianę informacji poprzez przewodniczących rad, pisemne przedstawienie sprawy.
 1. Każdy z organów dysponuje możliwością zwołania wspólnego spotkania
  w celu wymiany informacji, planowanych i podejmowanych działań i decyzji.
 1. Tryb organizowania spotkań organów przedszkola odbywa się zgodnie
  z ustaleniami w regulaminach organów. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie
  i porządku zebrania. Informacje o spotkaniach mają formę pisemną i powinny się ukazać, na co najmniej 5 dni przed planowanym spotkaniem.

 

§20

Sposób rozwiązywania sporów między organami:

 1. Spory między organami rozstrzyga dyrektor, o ile nie jest stroną.
 1. W przypadku zaistnienia sytuacji konfliktowej dyrektor przedszkola zobowiązany jest do:
 • Zbadania przyczyny konfliktu i przeprowadzenia rozmowy negocjacyjnej;
 • Wydania w ciągu 7 dni decyzji rozwiązującej konflikt i powiadomienia o niej przewodniczących organów będących stronami konfliktu.
 1. Spory pomiędzy dyrektorem przedszkola a innymi organami przedszkola rozstrzyga, w zależności od przedmiotu sporu, organ prowadzący przedszkole albo organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

ROZDZIAŁ IX

ORGANIZACJA PRACY PRZEDSZKOLA

 

§21

 1. Przedszkole jest placówką publiczną nieferyjną, która:
 • Prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie, co najmniej podstawy programowej wychowania przedszkolnego;
 • Przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;
 • Zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone odrębnymi przepisami.
 1. Rok szkolny w przedszkolu rozpoczyna się z dniem 1 września każdego roku, a kończy
  z dniem 31 sierpnia następnego roku.
 1. Przedszkole prowadzi:
 • Wychowanie przedszkole dla dzieci w wieku 3 – 6 lat, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych w wieku 3 -9 lat. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola może przyjąć do przedszkola dziecko, które ukończyło 2,5 roku.
 • Obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne;
 • Kształcenie specjalne dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną;
 • Wczesne wspomaganie dla dzieci posiadających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.
 1. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego określoną w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej na podstawie programu wychowania przedszkolnego, dopuszczonego do użytku przez dyrektora przedszkola na wniosek nauczyciela lub nauczycieli na zasadach określonych odrębnymi przepisami.
 1. Dokumentacja przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej prowadzona jest w formie elektronicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami
 1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania oddziału lub przedszkola, w tym zajęć rewalidacyjnych i wychowawczych, organizuje się w miarę możliwości i z uwzględnieniem specyfiki nauczania z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
 • W tym czasie nauczyciele i dyrektor pozostają do dyspozycji rodziców w godzinach 8.00 – 16.00
 • Nauczyciele i dyrektor do kontaktu z rodzicami używają: strony internetowej przedszkola, facebooka, poczty elektronicznej, dziennika elektronicznego, w razie potrzeby kontaktują się z rodzicami/opiekunami prawnymi telefonicznie, łączą się on-line poprzez dostępne komunikatory.
 • Informacje i zadania przekazywane są wychowankom przez rodziców/prawnych opiekunów za pośrednictwem strony internetowej, facebooka, poczty elektronicznej lub dziennika elektronicznego.
 • Przekazywane treści muszą być dostosowane do możliwości dzieci, możliwości organizacyjnych rodziców oraz zróżnicowane

§22

 1. Do przedszkola uczęszczają dzieci od trzeciego roku życia do rozpoczęcia nauki w klasie pierwszej szkoły podstawowej.
 1. Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.
 1. Obowiązek, o którym mowa w ust.3 rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.
 1. Dziecko, któremu odroczono realizację obowiązku szkolnego, może uczęszczać do przedszkola nie dłużej, niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym,
  w którym kończy 9 lat.
 1. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) dyrektor przedszkola, do którego dziecko zostało przyjęte, może zezwolić na spełnianie obowiązku przedszkolnego poza przedszkolem.

 

§23

 1. Liczba miejsc w przedszkolu wynosi:
 • 170 w budynku przy ulicy Wolskiej 5a (120 w oddziałach integracyjnych
  i 50 ogólnodostępnych);
 • 65 w budynku przy ulicy Plac Bychawski 4.
 1. Do realizacji zadań statutowych placówka posiada:
 • Przy ulicy Plac Bychawski 4 – 3 sale zajęć w budynku wyposażone w sprzęt
  i środki dydaktyczne odpowiednie do realizacji programów dla danej grupy wiekowej;
 • Przy ulicy Wolskiej 5a
 1. 7 sal zajęć w budynku przy ulicy Wolskiej 5a, wyposażone w sprzęt
  i środki dydaktyczne odpowiednie do realizacji programów dla danej grupy wiekowej,
 2. gabinet logopedyczny,
 3. gabinet psychologiczny,
 4. salę doświadczenia świata,
 5. salę do gimnastyki korekcyjnej,
 6. salę gimnastyczną
 1. Oba budynki przedszkola posiadają ogród wyposażony w plac zabaw oraz przenośny sprzęt służący realizacji zadań z zakresu edukacji zdrowotnej.

§24

 1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział złożony
  z dzieci w zbliżonym wieku. Zasady doboru dzieci mogą uwzględniać również: stopień rozwoju dziecka, potrzeby, zainteresowania, uzdolnienia, wzajemne sympatie itp.
 2. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać:
 • 25 w oddziale ogólnodostępnym;
 • 20 w oddziale integracyjnym;
 • 5 dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w jednym oddziale integracyjnym.

§25

 1. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.
 1. Przedszkole może organizować zajęcia dodatkowe, które uwzględniają
  w szczególności potrzeby i możliwości rozwojowe dzieci.
 • Rodzice nie pokrywają żadnych dodatkowych kosztów związanych
  z prowadzeniem i organizacją zajęć dodatkowych;
 • W zajęciach dodatkowych uczestniczą wszystkie dzieci;
 • Zajęcia dodatkowe odbywają się 2 x w tygodniu a czas ich trwania powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić:
 1. z dziećmi w wieku 3-4 lat – około 15 minut,
 2. z dziećmi 5-6 lat – około 30 minut.
 • Za zdrowie i bezpieczeństwo dziecka w trakcie trwania zajęć dodatkowych odpowiada osoba prowadząca zajęcia

§26

 1. Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora przedszkola. Arkusz organizacji przedszkola zatwierdza organ prowadzący.
 1. Sposób opracowania oraz terminy zatwierdzania arkusza organizacji Przedszkola na dany rok szkolny określają odrębne przepisy.
 2. Arkusz organizacji przedszkola określa:
 • Liczbę nauczycieli ogółem, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze;
 • Imię, nazwisko, stopień awansu zawodowego i kwalifikacje poszczególnych nauczycieli oraz liczbę godzin prowadzonych przez nich zajęć;
 • Liczbę nauczycieli, o których mowa w art. 9d ust. 8 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 i 2203), w podziale na stopnie awansu zawodowego;
 • Liczbę pracowników administracji i obsługi, oraz etatów przeliczeniowych;
 • Liczbę pracowników ogółem, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze;
 • Liczbę oddziałów;
 • Liczbę dzieci w poszczególnych oddziałach;
 • Tygodniowy wymiar zajęć religii, zajęć języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej lub języka regionalnego, jeżeli takie zajęcia są w przedszkolu prowadzone;
 • Czas pracy przedszkola oraz poszczególnych oddziałów;
 • Ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący przedszkole, w tym liczbę godzin zajęć edukacyjnych i opiekuńczych, zajęć rewalidacyjnych, zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz innych zajęć wspomagających proces kształcenia, realizowanych w szczególności przez pedagoga, psychologa, logopedę i innych nauczycieli.
 1. Dzienną organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola na wniosek rady pedagogicznej z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny, wychowania i opieki, potrzeby, zainteresowania i uzdolnienia dzieci, rodzaj niepełnosprawności dzieci oraz oczekiwania rodziców.”

 

§27

 1. Dyrektor przedszkola powierza poszczególne oddziały opiece jednego, dwóch lub więcej nauczycieli, zależnie od czasu pracy oddziału lub realizowanych zadań.
 1. W ramach prawidłowej organizacji pracy przedszkola dyrektor przedszkola decyduje
  o ciągłości pracy nauczycieli w danej grupie dzieci.
 1. Ze względu na prawidłową organizację pracy przedszkola nauczyciel może zostać przesunięty do pracy w innej grupie.
 1. W organizacji pracy przedszkola dopuszczalne jest podzielenie lub łączenie grup wynikające z wyników rekrutacji.

ROZDZIAŁ X

CZAS PRACY PRZEDSZKOLA

§28

 1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy i przerw ustalonych przez organ prowadzący.

 

 1. Przedszkole czynne jest:
 • Na Placu Bychawskim od 6.00 do 17.00
 • Na Wolskiej od 6.00 do 17.30
 1. Termin przerw w pracy przedszkola ustala organ prowadzący na wniosek dyrektora placówki.
 1. W okresie ferii zimowych, wiosennych i innych dni wskazujących na możliwość niskiej frekwencji dzieci, dyrektor może zmniejszyć liczbę oddziałów zagospodarowując czas pracy poszczególnych pracowników na wykonanie innych zadań wynikających
  z organizacji pracy w placówce.

ROZDZIAŁ XI

ZASADY ODPŁATNOŚCI ZA POBYT DZIECKA W PRZEDSZKOLU

 

§29

 1. Zasady odpłatności za korzystanie z wychowania przedszkolnego ustala Rada Miasta Lublin.
 1. Przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie.
 1. Opłata za jedną godzinę wychowania przedszkolnego dla dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w czasie przekraczającym wymiar 5 godzin dziennie wynosi 1zł.
 1. Wysokość opłaty o której mowa w ust. 2 oblicza dyrektor przedszkola w oparciu
  o faktyczną liczbę godzin wychowania przedszkolnego ucznia w czasie przekraczającym wymiar o którym mowa w ust. 1.

 

 1. Z opłat z czesnego zwolnione są dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego i z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
 2. Ulgi w odpłatności, o której mowa w ust. 2 dla rodziny wielodzietnej ustalone są
  w następującej wysokości:
 • Ulga na jedno dziecko uczęszczające do przedszkola – 50%;
 • Ulga na dwoje dzieci uczęszczających do przedszkola – na pierwsze 20%, na drugie 80%;
 • Ulga na troje dzieci uczęszczających do przedszkola – na pierwsze 20%, na drugie 80%, na trzecie i kolejne 100%.
 1. Przez rodzinę wielodzietną, o której mowa w § 5 ust. 1 należy rozumieć rodzinę zamieszkałą pod wspólnym adresem na terenie Miasta Lublin, składającą się
  z rodziców/rodzica posiadających na utrzymaniu troje i więcej dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia lub do ukończenia 25 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje.
 1. Prawo do zwolnień z ulg i opłat za świadczenia w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego, o których mowa w ust 4 i 5 muszą być udokumentowane przez rodziców.
 1. Dzieci przebywające w przedszkolu korzystają z posiłków przygotowanych przez pracowników przedszkola.
 • Dzienną stawkę żywieniową ustala dyrektor przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym.
 • Koszty związane z wyżywieniem pokrywają w całości rodzice.
 • Za każdy dzień nieobecności dziecka w przedszkolu, rodzicom przysługuje zwrot kosztów wyżywienia.
 1. Ewidencja liczby godzin korzystania przez dziecko z odpłatnych świadczeń udzielanych przez przedszkole i wyżywienia prowadzona jest przez przedszkole na podstawie zapisów w dzienniku zajęć przedszkolnych, oraz elektroniczny system ewidencji.
 1. Opłatę za świadczenia wykraczające poza czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę oraz wyżywienie, wyliczaną przez dyrektora przedszkola wnosi się
  w terminie do 10 dnia każdego miesiąca z dołu.
 1. Opłatę wnosi się przelewem na wskazany przez przedszkole numer rachunku bankowego.
 1. W przypadku rezygnacji z przedszkola, rodzic powinien powiadomić przedszkole w celu zaprzestania naliczania odpłatności.
 1. Zasady postępowania w razie zaległości w opłatach za przedszkole:
 • Zaległości powinny zostać spłacone do końca roku szkolnego, w którym dziecko uczęszcza do przedszkola;
 • Dochodzenie należności budżetowych z tytułu nieuiszczonych opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego następuje na podstawie przepisów
  o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
 1. Zasady korzystania przez pracowników z wyżywienia ustala dyrektor przedszkola
  w porozumieniu z organem prowadzącym.

 

ROZDZIAŁ XII

ZAKREZ ZADAŃ NAUCZYCIELI ORAZ INNYCH PRACOWNIKÓW

 

§30

 1. W przedszkolu zatrudniony jest: dyrektor, wicedyrektor, nauczyciele z przygotowaniem pedagogicznym w zakresie wychowania przedszkolnego, j. angielskiego, teologii, pedagogiki specjalnej, logopedii, terapii pedagogicznej, psychologii, rehabilitacji, orientacji przestrzennej, bądź innej niezbędnej specjalności oraz pracownicy samorządowi: kierownik gospodarczy, pomoc administracyjna, intendent, szef kuchni, pomoc kuchenna, pomoc nauczyciela, woźna oddziałowa, robotnik gospodarczych.
 2. Zasady zatrudniania i wynagradzania nauczycieli oraz pracowników samorządowych określają odrębne przepisy.
 3. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty realizacja zadań nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola odbywa się poprzez organizację zajęć z wykorzystaniem metod porozumiewania się na odległość.

§31

ZADANIA WICEDYREKTORA

 1. Organizowanie i kontrolowanie pracy przedszkola w zakresie:
  • Organizacji i zarządzania
   1. siatka godzi nauczycieli
   2. organizacja dyżurów w soboty, niedziele i wakacje osób zatrudnionych przy pilnowaniu.
  • Obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego
   1. informacje do szkół rejonowych
  • Wychowanków
   1. rekrutacja
   2. bieżące zapisy i wypisy dzieci
   3. informacje o odpłatność za przedszkole
   4. odpisy od odpłatności
   5. MOPR
  • Sprawozdawczości i statystyka
  • Współdziałania i kontaktów ze środowiskiem
  • Nauczania i wychowania
   1. programy i plany pracy przedszkola
   2. innowacje i eksperymenty
   3. wyniki nauczania i wychowania
   4. dokumentacja nauczycieli
  • Nadzoru pedagogicznego
   1. projekt planu nadzoru pedagogicznego
   2. czuwanie nad realizacją planu nadzoru pedagogicznego
   3. opracowanie projektu informacji o realizacji planu nadzoru
  • Awansu zawodowego nauczycieli
   1. wspieranie, motywowanie nauczycieli ubiegających się o kolejny stopień awansu zawodowego
   2. pomoc w przygotowaniu planu rozwoju zawodowego
   3. pomoc w realizacji planu
   4. czuwanie nad przebiegiem stażu
  • Szkoleń i doskonalenia nauczycieli
   1. plany i programy szkoleń, oferty szkoleń, sprawozdania z ich realizacji
   2. szkolenia rady pedagogicznej
   3. udział w szkoleniach, kursach doskonalenia zawodowego
   4. kształcenie na wyższych uczelniach
  • Współpraca z wyższymi uczelniami
   1. organizacja praktyk studenckich
  • Dyscypliny pracy, urlopy
   1. urlopy szkoleniowe
   2. zastępstwa
 1. Prowadzenie pracy wychowawczo-dydaktycznej w wymiarze 10 godzin tygodniowo.

 

§32

ZADANIA NAUCZYCIELI

 

Zakres zadań nauczycieli związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom
w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole:

 

 1. Nauczyciel jest odpowiedzialny za życie, zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci.
 1. Nauczyciel jest zobowiązany:
 • Skrupulatnie przestrzegać i stosować przepisy i zarządzenia odnośnie bhp i p.poż,
  a także odbywać wymagane szkolenia z tego zakresu;
 • Do ciągłej obecności przy dzieciach, nauczyciel może opuścić miejsce pracy po przekazaniu grupy drugiemu nauczycielowi;
 • Do niezwłocznego przerwania i wyprowadzenia dzieci z zagrożonych miejsc, jeżeli stan zagrożenia powstanie lub ujawni się w czasie zajęć;
 • Nierozpoczynania zajęć, jeżeli w pomieszczeniach lub innych miejscach, w których mają być prowadzone zajęcia stan znajdującego się wyposażenia stwarza zagrożenia dla bezpieczeństwa;
 • Kontrolować właściwą postawę dzieci w czasie zajęć i korygować zauważone błędy;
 • Dbać o czystość, ład i porządek w czasie trwania zajęć i po ich zakończeniu;
 • Zgłaszać do dyrektora wszystkie wyjścia poza teren przedszkola;
 • Usuwać z sali uszkodzone zabawki i pomoce dydaktyczne, które mogłyby spowodować skaleczenia lub zagrażać zdrowiu dzieci.
 1. Wykonywanie czynności przedmedycznych prowadzone jest na zasadzie umowy zawartej z rodzicami, czy opiekunami dziecka oraz dobrowolnego zobowiązania się nauczyciela do wykonywania zabiegów lub innych czynności przedmedycznych wynikających z zaleceń lekarza.

§33

Zakres zadań nauczycieli związanych z współdziałaniem z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci, z uwzględnieniem prawa rodziców do znajomości zadań wynikających z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju:

 1. Nauczyciel współdziała z rodzicami (opiekunami prawnymi) w sprawach wychowania
  i nauczania dzieci.
 1. Nauczyciel jest zobowiązany:
 • Systematycznie informować rodziców (opiekunów prawnych) o zadaniach wychowawczych i kształcących, realizowanych w przedszkolu;
 • Zapoznać rodziców z podstawą programową wychowania przedszkolnego
  i włączać ich do kształtowania u dziecka określonych w niej wiadomości
  i umiejętności;
 • Zaznajomić rodziców z założeniami programu wychowawczo-dydaktycznego
  w powierzonym oddziale;
 • Informować rodziców (opiekunów prawnych) o sukcesach i trudnościach dzieci, ich zachowaniu, a także włączać ich do wspierania osiągnięć rozwojowych dzieci
  i łagodzenia trudności, na jakie natrafiają;
 • Przekazywać informacje, które pomogą rodzicom w poznaniu stanu gotowości swojego dziecka do podjęcia nauki w szkole;
 • Ustalać z rodzicami formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 • Zachęcać rodziców (opiekunów prawnych) do współdecydowania w sprawach przedszkola, np. wspólna organizacja wydarzeń, w których biorą udział dzieci;
 • Organizować zajęcia otwarte w celu prezentacji umiejętności dzieci oraz w celu wymiany spostrzeżeń i dyskusji na tematy wychowawczo-dydaktyczne;
 • Informować rodziców na tablicy informacyjnej o miesięcznych zamierzeniach dydaktyczno- wychowawczych;
 • Eksponować prace plastyczne i inne wytwory dzieci;
 • Organizować porady, konsultacje i warsztaty dla rodziców;
 • Udostępniać zainteresowanym rodzicom książki z biblioteczki metodycznej nauczyciela.

§34

Zakres zadań nauczycieli związanych z planowaniem i prowadzeniem pracy dydaktyczno-wychowawczej oraz odpowiedzialnością za jej jakość:

 

 1. Nauczyciel planuje i prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą, odpowiada za jakość
  i wyniki tej pracy.
 1. Planowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej odbywa się w cyklach miesięcznych.
 1. Nauczycie jest zobowiązany;
 • Dokonać wyboru programu wychowania przedszkolnego;
 • Realizować proces dydaktyczno-wychowawczy i opiekuńczy z uwzględnieniem „zalecanych warunków realizacji” podstawy programowej;
 • Dostosować metody, formy pracy i zagospodarowanie przestrzeni edukacyjnej do potrzeb, możliwości, zainteresowań, wieku dzieci;
 • Wspierać rozwój psychofizyczny dziecka, jego zdolności i zainteresowań;
 • Stosować twórcze i efektywne metody nauczania i wychowania;
 • Prowadzić dokumentację pedagogiczną zgodnie z obowiązującymi przepisami
  w szczególności: dziennik zajęć, dokumentację planowania pracy, arkusze obserwowania dzieci, dokumentację pracy indywidualnej;
 • Efektywnie wykorzystywać czas pracy z przeznaczeniem na zabawy i zajęcia dydaktyczno-wychowawcze oraz opiekuńcze prowadzone bezpośrednio
  z dzieckiem,

 

§35

Zakres zadań nauczycieli związanych prowadzeniem obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowaniem tych obserwacji:

 

 1. Nauczyciel prowadzi obserwacje pedagogiczne mające na celu wczesne rozpoznanie
  u dziecka dysharmonii rozwojowych i podjęcie wczesnej interwencji, a w przypadku dzieci realizujących obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne – obserwację pedagogiczną zakończoną analizą i oceną gotowości szkolnej dziecka do podjęcia nauki
  w szkole (diagnoza przedszkolna).
 1. Informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej wydaje się rodzicom w terminie do końca kwietnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko ma obowiązek albo może rozpocząć naukę w szkole podstawowej.
 1. Do zadań nauczycieli i specjalistów w przedszkolu należy w szczególności:
 • Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych wychowanków;
 • Określanie mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień dzieci;
 • Rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności
  w funkcjonowaniu dzieci, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dzieci i ich uczestnictwo w życiu przedszkola;
 • Podejmowanie działań sprzyjających rozwojowi kompetencji oraz potencjału wychowanków w celu podnoszenia efektywności uczenia się i poprawy ich funkcjonowania;
 • Współpraca z poradnią w procesie diagnostycznym i postdiagnostycznym,
  w szczególności w zakresie oceny funkcjonowaniu dzieci, barier i ograniczeń
  w środowisku utrudniających funkcjonowanie dzieci i ich uczestnictwo w życiu przedszkola oraz efektów działań podejmowanych w celu poprawy funkcjonowania wychowanka oraz planowania dalszych działań.
 1. Ponadto nauczyciel jest zobowiązany:
 • Dokumentować obserwacje na podstawie odpowiednio dobranych narzędzi badawczych;
 • Sporządzać wnioski z prowadzonych badań i przedstawiać je na posiedzeniach rady pedagogicznej;
 • Informować rodziców o wynikach obserwacji i o postępach dzieci.

 

§36

 

Zakres zadań nauczycieli związanych z współpracą ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno-pedagogiczną:

 

 1. Nauczyciel współpracuje ze specjalistami zatrudnionymi w przedszkolu, nawiązuje współpracę z pracownikami poradni psychologiczno-pedagogicznych, specjalistycznych
  i z instytucjami pomagającymi rodzinie i dziecku (wymiana opinii, sondaż diagnostyczny).
 1. Nauczyciel w okresie dokonywania obserwacji poziomu rozwoju dziecka w miarę potrzeb zwraca się do specjalistów o zdiagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych, edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka, w celu wspierania jego rozwoju, określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub sposobów wspierania jego mocnych stron, zaplanowaniu odpowiedniego wsparcia związanego z rozwijaniem ich zainteresowań i uzdolnień dziecka a także celem zdiagnozowania sytuacji wychowawczej.
 1. Nauczyciel wspólnie ze specjalistami ustala indywidualny lub grupowy plan pomocy psychologiczno- pedagogicznej, dokonuje oceny postępów dziecka oraz ustala wnioski do dalszej pracy z dzieckiem.
 1. Nauczyciel w przypadku zaistnienia potrzeby organizuje spotkania ze specjalistami dla dzieci i rodziców.
 1. Nauczyciel wspólnie ze specjalistami podejmuje działania profilaktyczno-wychowawcze.

§37

 

ZADANIA NAUCZYCIELI WSPOMAGAJĄCYCH

 1. Przedszkole zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych.
 1. Nauczyciel ten, wspólnie z nauczycielem wychowania przedszkolnego jest odpowiedzialny za jakość i wyniki pracy powierzonego oddziału oraz pełne bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci.
 1. Do zadań nauczyciela wspomagającego również należy:
 • Otaczanie opieką dzieci niepełnosprawnych, dbałość o ich bezpieczeństwo, zdrowie i dobre samopoczucie w grupie;
 • Natychmiastowe reagowanie na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania dzieci stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa dzieci;
 • Rozpoznawanie potrzeb i możliwości edukacyjnych dzieci niepełnosprawnych, prowadzenie wnikliwej obserwacji pedagogicznej oraz wspomaganie dzieci
  w procesie kształcenia;
 • Dostosowanie programu nauczania i wychowania do możliwości psychofizycznych i do potrzeb dzieci niepełnosprawnych;
 • Współorganizacja zajęć edukacyjnych i procesu wychowawczego, głównie
  w zakresie integracji grupy;
 • Rozpoznawanie sytuacji domowej dzieci niepełnosprawnych i ich stanu zdrowia;
 • Współpraca z rodzicami dzieci niepełnosprawnych i z organizacjami działającymi na rzecz dzieci niepełnosprawnych, instytucjami świadczącymi pomoc psychologiczno-pedagogiczną, opiekę zdrowotną i inną;
 • Współdziałanie z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci,
  z uwzględnieniem prawa rodziców do znajomości zadań wynikających
  z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju.
 • Organizowanie porad, konsultacji i warsztatów dla rodziców;
 • Współpraca z nauczycielem prowadzącym oddział integracyjny w zakresie doboru treści programowych i metod pracy z dziećmi niepełnosprawnymi.
 • Współpraca ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno-pedagogiczną opiekę zdrowotną, inną.
 • Dokumentowanie współpracy z nauczycielami i rodzicami.
 • Prowadzenie dziennika zajęć zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

§38

ZADANIA PSYCHOLOGA

 

Do zadań psychologa należy w szczególności:

 1. Prowadzenie badań i działań diagnostycznych dzieci, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych wychowanków w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań
  i uzdolnień dzieci oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności
  w funkcjonowaniu dzieci, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dziecka i jego uczestnictwo w życiu przedszkola;
 1. Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo dziecka w życiu przedszkola;
 1. Udzielanie dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;
 1. Podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci;
 1. Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku przedszkolnym dzieci;
 1. Inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
 1. Pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień wychowanków;
 1. Wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w:
 • Rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień dzieci oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu dzieci, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dziecka i jego uczestnictwo w życiu przedszkola;
 • Udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

§39

ZADANIA LOGOPEDY

Do zadań logopedy należy w szczelności:

 1. Diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy oraz poziomu rozwoju językowego dzieci.
 1. Prowadzenie zajęć logopedycznych dla dzieci oraz porad i konsultacji dla rodziców
  i nauczycieli w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowania jej zaburzeń.
 1. Podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami dzieci.
 1. Wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w:
 • Rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień dzieci oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu dzieci, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dziecka i jego uczestnictwo w życiu przedszkola.
 • Udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

§40

ZADANIA FIZJOTERAPEUTY

 

Do zadań fizjoterapeuty należy w szczególności:

 1. Przeprowadzanie badań wstępnych w celu ustalenia stopnia dysfunkcji u dzieci.
 1. Diagnozowanie oraz odpowiednie do jego wyników organizowanie pomocy rehabilitacyjnej.
 1. Opracowywanie indywidualnych programów rewalidacji.
 1. Prowadzenie rehabilitacji indywidualnej i grupowej.
 1. Prowadzenie różnych form pracy psychologiczno- pedagogicznej dla dzieci, rodziców
  i nauczycieli.
 1. Współpraca z placówkami specjalistycznymi.
 2. Konsultacje z rodzicami w celu pozyskania informacji dotyczących trudności u dzieci oraz składania relacji efektów procesu rehabilitacji.
 3. Dwa razy do roku dokonywanie ewaluacji pracy rehabilitacyjnej i korekcyjno
  – kompensacyjnej oraz autoewaluacji.
 4. Współpraca i uczestnictwo w zespołach pomocy psychologiczno – pedagogicznej powołanych w przedszkolu.

§41

 

ZADANIA NAUCZYCIELA ORIENTACJI PRZESTRZENNEJ/SPECJALISTY INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

 

Do zadań nauczyciela orientacji przestrzennej/Specjalisty integracji sensorycznej należy:

 1. Prowadzenie terapii indywidualnej z dzieckiem posiadającym orzeczenie do kształcenia specjalnego lub opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka wydane przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogicznej.
 1. Tworzenie na podstawie diagnozy własnej oraz Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej programu terapeutycznego dla każdego dziecka oraz wdrażanie go, po akceptacji rodziców lub prawnych opiekunów dziecka.
 1. Współpracowanie z nauczycielami oraz pozostałymi specjalistami zatrudnionymi w przedszkolu, zwłaszcza wchodzącymi w skład Zespołu Terapeutycznego.
 1. Prowadzenie konsultacji z rodzicami lub prawnymi opiekunami dziecka, informowanie o efektach pracy z dzieckiem oraz w razie potrzeby konstruowanie zaleceń terapeutycznych, które rodzice mogliby kontynuować w domu.
 1. Dwa razy do roku dokonywanie ewaluacji – analizy efektów pracy terapeutycznej oraz autoewaluacji .

 

 1. Opracowywanie miesięcznych harmonogramów pracowników obsługi. Planowanie zastępstw i urlopów.
 2. Obsługa faktur (poza fakturami za żywienie) w programie KSAT
 3. Ochrona zdrowia pracowników – pilnowanie szkoleń BHP, pierwszej pomocy przedmedycznej i badań lekarskich
 4. Zastępowanie intendenta i pomocy administracyjnej pod ich nieobecność

§41a

 

ZADANIE KIEROWNIKA GOSPODARCZEGO

 

 1. Kierowanie zespołem pracowników obsługowych.
 2. Określanie zadań pracowników obsługowych
 3. Organizowanie i nadzorowanie prac remontowych w obu budynkach
 • Planowanie wykonania potrzebnych remontów
 • Zabezpieczanie ich realizacji
 1. Zapewnienie sprawności technicznej i eksploatacyjnej obu budynków, dróg wewnętrznych, placów zabaw oraz wszelkich urządzeń na terenach przynależących:
 • dbanie o sprawność i terminowość okresowych przeglądów instalacji p/poż., odgromowej, wentylacyjnej, elektrycznej, gazowej, wod-kan., grzewczej, dźwigowej.
 • organizowanie konserwacji napraw urządzeń i sprzętu będącego na wyposażeniu przedszkola.
 1. Zaopatrywanie przedszkola w środki do utrzymania czystości pomieszczeń, materiały biurowe, eksploatacyjne i inne niezbędne do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania placówki – odzież ochronną i środki bhp dla pracowników, artykuły stanowiące wyposażenie obu budynków.
 2. Prowadzenie magazynów środków czystości i sporządzanie zużycia tych środków na koniec miesiąca.
 3. Prowadzenie ewidencji wartościowej i ilościowej wyposażenia obu budynków przedszkola: księgi inwentarzowe, księgi środków trwałych. Znakowanie sprzętu
  i wyposażenia.
 4. Inwentaryzacja i prowadzenie dokumentacji z tym związanej w świetle obowiązujących przepisów
 5. Prowadzenie ksiąg obu obiektów budowlanych.
 6. Sporządzanie umowy najmu.
 7. Przygotowywanie danych do projektu budżetu przedszkola odnośnie wydatków rzeczowych, mediów i usług.
 8. Prowadzenie rejestru zobowiązań finansowych przedszkola oraz określanie zaangażowania środków
 9. Zapewnienie utrzymania czystości we wszystkich pomieszczeniach na terenie obu budynków – kontrole i wydawanie poleceń poprawy uchybień i niedociągnięć.

 

§42

ZADANIA INTENDENTA

 

 1. Intendent jest zobowiązany dbać o bezpieczeństwo, zdrowie i dobre samopoczucie dzieci w przedszkolu poprzez odpowiednie planowanie jadłospisu oraz zakup towarów świeżych i dobrej, jakości.
 1. Intendent ponosi odpowiedzialność materialną za magazyn spożywczy i gospodarczy, wykonuje prace związane z gospodarką materiałowo – magazynową a w szczególności:
 • Zaopatruje przedszkole w produkty żywnościowe, środki czystości, artykuły gospodarcze oraz inne przedmioty wynikające z potrzeb przedszkola
  – zapewniając właściwy rytm pracy placówki zgodnie z przepisami
  o zamówieniach publicznych;
 • Obsługuje program KSAT
 • Prowadzi dokumentację związaną z ewidencją i magazynowaniem;
 • Prowadzi magazyn żywnościowy i gospodarczy oraz związaną z tym dokumentację magazynową wg obowiązujących przepisów;
 • Przyjmuje i wydaje towar;
 • Prowadzi ewidencje magazynową, ilościową i wartościującą;
 • Utrzymuje magazyny w należytym stanie sanitarno – porządkowym;
 • Zabezpiecza artykuły przed zniszczeniem, uszkodzeniem, zepsuciem i kradzieżą;
 • Przygotowuje magazyny do przeprowadzenia inwentaryzacji okresowych
  i rocznych;
 • Pisemnie i natychmiastowo powiadamia dyrektora przedszkola o wszystkich stwierdzonych brakach artykułów, o uszkodzeniu pomieszczeń, zamknięć,
  o brakach w wyposażeniu, kradzieżach, zepsuciu materiałów oraz innych usterkach magazynowych;
 • Inwentaryzuje art. żywnościowe;
 • Uczestniczy w kasacji i spisach z natury majątku przedszkola, dokonuje kontroli spisów z natury;
 • Przy wykonywaniu w/w obowiązków stosuje ściśle zasad ujętych w procedurach kontroli zarządczej – dotyczące gospodarki magazynowej i obiegu dokumentacji finansowo – księgowej.
 1. Intendent wykonuje prace związane z całością spraw dotyczących żywienia,
  a w szczególności:
 • Przestrzega zarządzeń i przepisów szczegółowych dotyczących gospodarki żywieniowej – zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP), Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP) i systemem HACCP oraz kontrolą wewnętrzną organizacji żywienia w przedszkolu;
 • Prowadzi magazyn artykułów spożywczych – odpowiada za ilość i jakość dostarczanych artykułów żywnościowych, planuje zakupy i realizuje zaopatrzenie, odpowiada za stan higieniczny magazynu, prowadzi dokumentację magazynową zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • Prawidłowo wykorzystuje stawkę żywnościową;
 • Sporządzą prawidłowo i terminowo raporty żywieniowe;
 • Przestrzega zasad prawidłowego żywienia dzieci w wieku przedszkolnym;
 • Sporządza dekadowe i dzienne jadłospisy – uwzględniając w nich wartości odżywcze i energetyczne oraz przestrzega przyrządzania smacznych, zdrowych, estetycznych i urozmaiconych posiłków, ze względu na obowiązującą porę roku; jadłospisy dekadowe wywiesza dla rodziców;
 • Prowadzi zestawienia i sprawozdawczość w zakresie frekwencji i żywienia dzieci
  i personelu.

 

 

 

§43

ZADANIA POMOCY ADMINISTRACYJNEJ

 

 1. Organizowanie pracy sekretariatu.
 2. Prowadzenie teczek akt osobowych pracowników i dokumentacji administracyjnej.
 3. Prowadzenie dokumentacji związanej z czasem pracy pracowników, tj.: kart urlopowych oraz ewidencji innych usprawiedliwionych nieobecności w pracy, kart ewidencji czasu pracy, list obecności.
 4. Dekretowanie korespondencji przychodzącej i wychodzącej.
 5. Prowadzenie archiwum przedszkolnego.
 6. Sporządzanie sprawozdań merytorycznych, m.in. sprawozdanie ze stanu liczbowego dzieci i zatrudnienia pracowników.
 7. Wypełnianie i przekazywanie sprawozdań SIO.
 8. Wyliczanie należności od rodziców z tytułu opłat za wyżywienie dzieci oraz za świadczenia przedszkola w zakresie przekraczającym bezpłatne wychowanie, nauczania i opiekę z uwzględnieniem ulg i zwolnień.
 9. Pośredniczenie w osobistych kontaktach dyrektora z pracownikami oraz interesantami (odbieranie telefonów, przeprowadzanie wstępnych rozmów, zgłaszanie wizyt).
 10. Wykonywanie obowiązków intendenta pod jego nieobecność.
 11. Wykonywanie innych czynności wynikających z organizacji przedszkola.

 

§44

ZADANIA POMOCY NAUCZYCIELA

 

 1. Pomoc nauczyciela otacza opieką wszystkie dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci przydzielonej grupy, dba o ich bezpieczeństwo, zdrowie i dobre samopoczucie
  w przedszkolu.

 

 1. Do obowiązków pomocy nauczyciela w szczególności należy:
 • Wykonywanie czynności opiekuńczo – obsługowych w stosunku do dzieci, zlecone przez nauczyciela;
 • Udział w zajęciach edukacyjnych z dziećmi;
 • Organizowanie i udział w zabawach dowolnych dzieci lub z wyboru nauczyciela;
 • Pomoc w rozbieraniu i ubieraniu się przed ćwiczeniami gimnastycznymi, przed
  i po leżakowaniu, przed wyjściem na spacer, na plac zabaw;
 • Opieka w czasie spacerów i wycieczek;
 • Pomoc przy myciu rąk, zębów i korzystaniu z toalety;
 • Udział w dekorowaniu sali i przygotowaniu pomocy do zajęć;
 • Sprzątanie po „małych przygodach”;
 • Pomoc przy karmieniu dzieci słabo jedzących;
 • Pomoc przy przyjmowaniu i odbieraniu dzieci z przedszkola;
 • Codzienne utrzymanie we wzorowym porządku zabawek, kącików zainteresowań, indywidualnych szuflad dziecięcych;
 • Zastępowanie pracowników obsługi czasowo nieobecnych w pracy
  w wykonywaniu czynności obsługowych i porządkowych w przedszkolu.

 

§45

ZADANIA KUCHARZA – SZEFA KUCHNI

 

 1. Planowanie i sporządzanie dekadowych jadłospisów wspólnie z intendentem – zgodnie
  z obowiązującymi normami żywieniowymi jak również z potrzebami i upodobaniami dzieci.
 1. Sporządzanie na bieżąco receptur przygotowywania potraw.
 1. Przygotowywanie posiłków zgodnie ze sporządzonym jadłospisem.
 1. Pobieranie z magazynu produktów żywnościowych w ilościach przewidzianych recepturą przestrzeganie terminów ich przydatności do spożycia oraz odpowiednie zabezpieczenie ich przed użyciem.
 1. Przestrzeganie zasad współczesnych technologii w zakresie żywienia zbiorowego, estetyki i różnorodności przyrządzanych potraw.
 1. Dbanie o najwyższą jakość i smak przyrządzanych posiłków, wydawanie ich
  o wyznaczonych godzinach, przestrzeganie obowiązku wydawania ciepłych posiłków.
 1. Przygotowywanie dzieciom napojów w ciągu dnia.
 1. Nadzorowanie prawidłowego funkcjonowania kuchni: kontrola przestrzegania przez personel kuchenny wymagań higieniczno – sanitarnych przy sporządzaniu i wydawaniu posiłków oraz nadzór nad przygotowaniem i porcjowaniem posiłków zgodnie
  z normami.
 1. Dbanie o racjonalne wykorzystywanie w posiłkach dla dzieci i personelu produktów spożywczych pobranych z magazynu.
 1. Przestrzeganie właściwego podziału pracy w kuchni i nadzór nad jej wykonaniem.
 1. Kontrola nad właściwym funkcjonowaniem urządzeń, sprzętów w przydzielonych pomieszczeniach (pomieszczenia kuchenne) – natychmiastowe zgłaszanie przełożonym
  o powstałych usterkach oraz wszelkich nieprawidłowościach stanowiących zagrożenie zdrowia lub życia.
 1. Uczestniczenie w zaopatrywaniu przedszkola w sprzęt i urządzenia do kuchni.
 1. Prowadzenie bieżących rejestrów zgodnie z systemem HACAP

§46

ZADANIA POMOCY KUCHENNEJ

 

 1. Obróbka wstępna warzyw i owoców oraz innych produktów do przygotowywanych posiłków.

 

 1. Rozdrabnianie warzyw i owoców i innych surowców z uwzględnieniem wymogów technologii i instrukcji obsługi maszyn gastronomicznych.

 

 1. Przygotowywanie potraw zgodnie z wytycznymi kucharza oraz ze współczesnymi trendami w żywieniu dzieci.

 

 1. Racjonalne gospodarowanie artykułami spożywczymi i chemicznymi.

 

 1. Pomoc w porcjowaniu i wydawaniu posiłków.

 

 1. Mycie naczyń i sprzętu kuchennego.

 

 1. Sprzątanie pomieszczeń kuchennych i magazynów.

 

 1. Wykonywanie poleceń kucharza wynikających z codziennego podziału prac.

 

 1. Zastępowanie kucharza podczas jego nieobecności.

 

 1. Znajomość wszystkich instrukcji i procedur sporządzonych na potrzeby kuchni.

 

 

§47

ZADANIA WOŹNEJ

 

 1. Utrzymanie porządku w sali zajęć i przydzielonych pomieszczeniach.

 

 1. Utrzymywanie w należytej czystości sprzętów i zabawek.

 

 1. Dbanie o czystość i porządek w otoczeniu budynku przedszkola tj. zamiatanie, odśnieżanie, posypywanie piaskiem terenu wokół budynku przedszkolnego
  (w zastępstwie za robotnika gospodarczego).
 1. Wydawanie dzieciom posiłków o ustalonych porach i sprzątanie po nich.
 1. Podawanie dzieciom napojów (wody) w ciągu dnia.
 1. Pomoc przy karmieniu dzieci słabo jedzących.
 1. Pomoc nauczycielowi w sytuacjach, które wymagają zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa, w szczególności podczas organizowania zajęć poza przedszkolem.
 1. Pomocy dzieciom w rozbieraniu i ubieraniu się przed ćwiczeniami gimnastycznymi i wyjściem na spacer, na plac zabaw.
 1. Pomocy przy myciu rąk, zębów i korzystaniu z toalety.
 1. Odpowiednie zabezpieczanie przed dziećmi produktów chemicznych, środków czystości oraz oszczędnego nimi gospodarowania.
 1. Pełnienie dyżurów w szatni przedszkola wg ustalonego grafiku.

 

 

§48

ZADANIA ROBOTNIKA GOSPODARCZEGO

 

 1. Utrzymywanie porządku i czystości terenów zielonych należących do przedszkola. Systematyczne koszenie trawników i pielęgnacja roślin w ogrodzie.

 

 1. Dbanie o stan techniczny sprzętu ogrodowego i piaskownic.

 

 1. W okresie zimowym zamiatanie, odśnieżanie, posypywanie piaskiem terenu wokół budynku przedszkolnego.

 

 1. Systematyczne przeglądy pomieszczeń i urządzeń technicznych.
 1. Usuwanie usterek, dokonywanie napraw oraz wykonywanie drobnych prac remontowo – budowlanych niewymagających specjalistycznego sprzętu i przygotowania, zlecanych przez dyrektora.
 1. Dbałość o utrzymanie czystości w piwnicy.
 1. Kontrola terminowości wywozu śmieci oraz utrzymanie czystości wokół śmietnika.
 1. Dozorowanie obiektu i terenu przedszkola.

 

§49

ZADANIA DOZORCY NOCNEGO

 

 1. Nadzór nad obiektem i terenem przedszkola:
 • Każdorazowa kontrola zabezpieczenia budynku przed włamaniem, pożarem, zalaniem i dewastacją mienia;
 • Zgłaszanie dyrektorowi wszelkich zauważonych usterek i nieprawidłowości w trakcie pełnienia dyżuru
 • Alarmowanie specjalistycznych służb w razie wystąpienia zagrożenia;
 • Oświetlenie budynku w godzinach wieczornych i nocnych.
 1. Prace organizacyjno-porządkowe:
 • Wykonywanie drobnych prac remontowych, konserwacyjnych i porządkowych.
 • Dbałość o utrzymanie czystości w piwnicy i na terenie przedszkola.
 • W okresie zimy odśnieżanie terenu przedszkola i posypywanie solą lub pieskiem.

 

§50

PONADTO KAŻDY PRACOWNIK ZOBOWIĄZANY JEST DO:

 

 1. Troski o bezpieczeństwo, zdrowie i dobre samopoczucie dzieci w przedszkolu.
 1. Dbałości o mienie przedszkola, powierzony sprzęt i przybory.
 2. Oszczędnego korzystania ze środków czystości, nośników energii, urządzeń.
 1. Współpracy z innymi pracownikami, stwarzania dobrej atmosfery pracy.
 1. Przestrzegania przepisów bhp, ppoż. i dyscypliny pracy.
 1. Powiadomienia dyrektora przedszkola o wszelkich zauważonych nieprawidłowościach związanych z działalnością placówki.
 1. Przechowywania środków i przedmiotów zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu
  w miejscu niedostępnym dla dzieci.
 1. Wykonywanie innych czynności wynikających z organizacji pracy przedszkola zleconych przez dyrektora.

 

 

 

ROZDZIAŁ XIII

PRAWA I OBOWIĄZKI DZIECI, W TYM PRZYPADKI, W KTÓRYCH DYREKTOR PRZEDSZKOLA MOŻE SKREŚLIĆ DZIECKO Z LISTY UCZNIÓW

 

§51

Prawa dzieci

 

 1. Dziecko w przedszkolu ma wszystkie prawa wnikające z Konwencji Praw Dziecka,
  a w szczególności prawo do:
 • Akceptacji takim, jakie ono jest;
 • Szacunku dla wszystkich jego potrzeb, życzliwego i podmiotowego traktowania;
 • Możliwości rozwijania swoich uzdolnień jak i wyrównywania braków;
 • Właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;
 • Ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej;
 • Poszanowania jego godności osobistej;
 • Wyrażania własnych myśli, do swobody wyznania;
 • Poszanowania własności;
 • Opieki i ochrony;
 • Rozmowy na każdy temat;
 • Zabawy i wyboru towarzyszy zabawy.

 

 1. W przypadku łamania praw dziecka wynikających z Konwencji o Prawach Dziecka każda osoba, której zdaniem prawa dziecka nie są przestrzegane, ma prawo zgłosić ten fakt do dyrektora przedszkola.

 

 1. Dyrektor zobowiązany jest dokonać rzetelnego rozpoznania sprawy i podjęcia środków zapobiegawczych. W przypadku, gdy dyrektor nie rozwiąże problemu, zgłaszający ma prawo odwołać się do odpowiednich organów.

 

§52

Obowiązki dzieci

 

 1. Dziecku uświadamia się jego prawa i obowiązki i jasno określa się reguły postępowania
  w przedszkolu.
 1. Przedszkolak zobowiązany jest:
 • Szanować kolegów i wytwory ich pracy;
 • Nie oddalać się od grupy bez wiedzy nauczycielki;
 • Szanować sprzęt i zabawki znajdujące się w przedszkolu;
 • Dbać o estetykę i czystość pomieszczeń, w których przebywa;
 • Przestrzegać ustalonych zasad, zwłaszcza dotyczących bezpieczeństwa;
 • Sygnalizować złe samopoczucie i potrzeby fizjologiczne;
 • Przejawiać właściwy stosunek do rówieśników, osób starszych, wynikający
  z postaw respektowania podstawowych norm społecznych i etycznych;
 • Słuchać i reagować na polecenia nauczyciela.

§53

Przypadki, w których dyrektor może skreślić dziecko z listy uczniów

 

 1. Dyrektor w porozumieniu z radą pedagogiczną może podjąć decyzję o skreśleniu z listy dzieci uczęszczających do przedszkola w następujących przypadkach:
 • Nieusprawiedliwionej nieobecności trwającej ponad miesiąc;
 • Systematycznego zalegania przez rodziców z odpłatnością za przedszkole;
 • Utajeniu przez rodziców, przy wypełnianiu wniosku o przyjęcie dziecka choroby, która uniemożliwia przebywania dziecka w grupie;
 • Nieprzestrzegania przez rodziców postanowień niniejszego statutu.
 1. Tryb postępowania w przypadku skreślenia z listy wychowanków:
 • Dyrektor przedszkola zawiadamia rodziców, że wszczęta została procedura skreślenia dziecka z listy dzieci;
 • Po upływie 7 dniu od otrzymania przez rodziców zawiadomienia, o którym mowa w pkt. 1 dyrektor w oparciu o uchwałę rady pedagogicznej podejmuje decyzje
  o skreśleniu dziecka z listy dzieci;
 • Decyzję o skreśleniu dziecka z listy rodzice otrzymują na piśmie z uzasadnieniem;
 • Od decyzji o skreśleniu dziecka z listy, rodzicom przysługuje prawo do odwołania się za pośrednictwem dyrektora przedszkola, do organu prowadzącego przedszkole, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia;
 • Po ustalonym terminie odwoławczym dziecko skreśla się z listy dzieci;
 • Skreślenie dziecka z listy przedszkola następuje w drodze decyzji, którą przygotowuje dyrektor;
 • Decyzja o skreśleniu z listy nie zwalnia rodziców od uregulowania zaległych opłat za pobyt dziecka w przedszkolu.

 

ROZDZIAŁ XIV

PRAWA I OBOWIĄZKI RODZICÓW

§54

Rodzice mają prawo do:

 1. Zapoznania się z realizowanymi w przedszkolu planami i programami pracy dydaktyczno-wychowawczej.
 1. Uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat zachowania, aktualnego stanu rozwoju i postępów edukacyjnych dziecka.
 1. Uzyskania informacji o stanie gotowości szkolnej swojego dziecka, aby mogli je wspomagać w osiąganiu tej gotowości, odpowiednio do jego potrzeb.
 1. Uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy.
 1. Otrzymywania pomocy pedagogicznej, psychologicznej oraz innej, zgodnie z ich potrzebami.
 1. Wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy przedszkola.
 1. Udziału w zajęciach otwartych i uroczystościach organizowanych w przedszkolu.
 1. Wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola.

 

 

 

§55

Rodzice mają obowiązek:

 

 1. Znać i przestrzegać postanowień niniejszego statutu.

 

 1. Regularnie i terminowo uiszczać odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu.

 

 1. Współpracować z nauczycielem prowadzącym grupę w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczo – dydaktycznych rodziny i przedszkola.

 

 1. Przygotować dziecko do funkcjonowania w grupie przedszkolnej w zakresie podstawowych czynności samoobsługowych – jedzenie, higiena, toaleta.

 

 1. Przyprowadzać i odbierać dzieci w godzinach zadeklarowanych w umowie.

 

 1. Informować nauczyciela z wyprzedzeniem o późniejszym przyprowadzaniu dziecka do przedszkola.

 

 1. Przyprowadzać do przedszkola dzieci zdrowe.

 

 1. Interesować się sukcesami i porażkami swojego dziecka.

 

 1. Kontynuować zalecone ćwiczenia terapeutyczne.

 

 1. Zgłaszać nauczycielowi niedyspozycje (fizyczne i psychiczne) dziecka i wszelkie niepokojące objawy w jego zachowaniu, mające wpływ na funkcjonowanie w grupie (choroby, ważne wydarzenia rodzinne, lęki, obawy, emocje itd.).

 

 1. Uczestniczyć w zebraniach organizowanych przez przedszkole.

 

 1. Bezzwłocznie zgłaszać nauczycielkom w grupie o zmianach adresu zamieszkania i telefonu kontaktowego.

 

 1. Śledzić na bieżąco informacje umieszczone na tablicy ogłoszeń.

 

 1. Informować telefonicznie lub osobiście dyrektora przedszkola o stwierdzeniu choroby zakaźnej u dziecka.

 

 1. Dostarczyć do przedszkola informację potwierdzoną przez lekarza o stanie zdrowia dziecka po przebytej chorobie zakaźnej, pozwalający na pobyt dziecka w przedszkolu.

 

 

DZIAŁ XV

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§56

 1. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej – nauczycieli, rodziców i dzieci, pracowników obsługi i administracji.
 1. Dla zapewnienia znajomości treści statutu, wszystkim zainteresowanym udostępniany jest poprzez:

1) umieszczenie na stronie internetowej przedszkola;

2) udostępnianie zainteresowanym przez dyrektora przedszkola.

 1. W sprawach nieuregulowanych statutem mają zastosowanie przepisy ogólne i resortowe.
 1. Zmiany w statucie mogą być wprowadzone uchwałą Rady Pedagogicznej Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 12 w Lublinie.

 

§57

 

 1. Traci moc statut z dnia 30 grudnia 2013r.
 1. Statut wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2017r.

                                                                    

            

Wrzesień 2023
M T W T F S S
« Aug    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  
 • Brak kategorii
 • Brak kategorii